p+48 603 877 135
+48 501 290 533

Polityka prywatności - RODO


Korzystanie z usług Teatru MY Production (Teatr My) i odwiedzanie stron Teatru My jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności.
Przed każdym skorzystaniem z usług Teatru My i odwiedzając serwisy Teatru My należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych usług ani użyteczności serwisów oferowanych poprzez systemy Teatru MY.
Teatr My przykłada wiele uwagi ochronie prywatności informacji dotyczących użytkowników usług i serwisów. W czasie korzystania z usług i serwisów można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych.
***
Mariola Berg jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 925 ze zm.). Mariola Berg bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z polskim i europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Administrator:
Mariola Berg
Ul. Aleja Wilanowska 93/18
02-765 Warszawa
Email:berg.m@teatrMY.pl
Telefon: 501 290 533


Dane osobowe użytkowników uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane przez Teatr My w następujących celach:
1. Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (świadczenia usług), w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO- wykonanie umowy);
2. Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, tj:
a. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
b. Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
c. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będę korzystać:
d. Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO - obowiązek prawny)
e. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
f. Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przeze mnie roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
5. Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
6. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Teatr My samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
7. na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
Każda informacja jest dobrowolnie i samodzielnie przekazana przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Treść zgody użytkownika będzie określać w jakim celu Teatr My będzie przetwarzał dane osobowe danego użytkownika.

W ramach realizacji przez Teatr MY usług należy podać dane osobowe takie jak:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej
- adres email,
- numer telefonu,
- PESEL (opcjonalnie),
- NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Są to niezbędne dane osobowe do świadczenia usług przez Teatr My. Podczas zawierania umowy lub w czasie jej trwania użytkownicy mogą zamówić dodatkowe usługi, a także mogą skorzystać z usług nieobjętych dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania danych użytkownika w sposób inny, niż opisany w Polityce Prywatności, brakujące informacje Teatr MY przekaże użytkownikowi przed uzyskaniem tych danych.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Teatr My są przetwarzane dla potrzeb świadczenia usług dla użytkownika i będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Teatrem My na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO:
Dane użytkowników Teatr My przekazuje:
1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Teatru My uczestniczącym w wykonaniu usług Teatru MY:
a. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Teatru My lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych;
b. obsługującym sieć teleinformatyczną, system informatyczny lub udostępniającym narzędzia informatyczne;
c. podmiotom, które wspierają Teatr MY przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
d. podmiotom świadczącym dla Teatru MY usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną czy księgową;
2. innym administratorom danych przetwarzającym dane użytkowników we własnym imieniu:
a. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Teatru MY lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych
b. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
c. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
d. podmiotom nabywającym wierzytelności w sytuacji, gdy użytkownik nie płaci należności Teatru MY.

Jeżeli użytkownik dokona zapłaty za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej, to Teatr MY wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonał użytkownik zapłaty. Dane te Teatr MY będzie przetwarzał:
1. w celu sprawdzenia czy użytkownik dokonał prawidłowej zapłaty a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO - wykonanie umowy)
2. w celu dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).
3. w celach statystycznych i analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przez partnerów Teatru MY świadczących usługi w imieniu lub dla Teatru My. Umowy zawarte z takimi podmiotami zobowiązują je jednak do traktowania Państwa danych z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Newslettery:
Administrator świadczy usługę newslettera wyłącznie dla użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych będzie skutkowało brakiem możliwości wysyłki newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez użytkownika.
Dane osobowe w ramach usługi newslettera są przetwarzane:
1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy
2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawa prawna (w tym profilowania): art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach;
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
Prawa każdego użytkownika:

Dysponentem danych osobowych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą.
Każdy użytkownik ma prawo do:
1. wglądu do własnych danych osobowych
2. poprawiania lub sprostowania zawartych informacji

Każdy użytkownik ma prawo także:
3. żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie przez Teatr MY. Prawo to jest realizowane poprzez żądanie usunięcia danych osobowych wysłane do administratora danych na adres berg.m@teatrMY.pl
Nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, Tatr MY ma obowiązek zachować dokumenty dotyczące zapewnienia zgodności i odpowiedzialności Teatru MY za świadczone usługi.
4. Żądania ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Prawo to realizowane poprzez żądanie ograniczenia przetwarzania określonych danych wysłane do administratora danych na adres berg.m@teatrMY.pl
5. Przeniesienia danych do innego administratora danych lub Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Aby mieć pewność, że użytkownik jest uprawniony do złożenia danego wniosku mogę prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie użytkownika. Niezależnie od praw wymienionych powyżej każdy użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych danego użytkownika (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Teatr My jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych użytkownika w tym konkretnym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą użytkownicy w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Teatr MY danych osobowych użytkownika (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny Teatru MY. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku danego użytkownika, Teatr MY nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Teatr MY wykaż, że istnieją:
1. Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności 2. Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli udzielą Państwo zgody Teatrowi MY na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzam jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Teatr My:
Mariola Berg
Ul. Aleja Wilanowska 93/18
02-765 Warszawa
Email:berg.m@teatrMY.pl
Telefon: 501 290 533


Mariola Berg jako administrator danych osobowych wypełniła obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Teatr My przetwarza dane użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania usług, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają Teatrowi My w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Teatr My korzysta z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i świadczonych usług. Partnerzy Teatr My:
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach serwisów Teatru My. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Teatr My zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.
Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisów Teatru My, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Teatru My.
Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach Teatr MY, proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja” na adres berg.m@teatrMY.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją. Mogą Państwo także zastosować procedurę zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa powyżej.

*****
Identyfikacja odwiedzających Serwisy Teatru MY:
Polityka Cookies Teatru MY:
Teatr My wskazuje, iż poprzez korzystanie z serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem serwisów internetowych lub otrzymywanie od Teatru My wiadomości e-mail użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.
Od czasu do czasu Teatr My może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą "cookies". Dzięki "cookies" Teatr My dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej usług i serwisów, co ułatwia Teatrowi My na bieżąco dostosowywać zasoby serwisów i usług do potrzeb klienta. Dodajmy, że "cookies" Teatr My używa jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez "cookies" wysyłanych tylko z tego serwisu. Stosowanie "cookies" jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. "Cookies" są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w serwisach Teatru My.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać "cookies" lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, proszę o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.
Z „cookies” mogą korzystać także podmioty współpracujące z Teatrem My, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies:
Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania aplikacji i stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki „ciasteczkom” podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową, a także przedstawiać spersonalizowane reklamy.
Zmiany:
Teatr My zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies”, zmian zasobów niniejszego serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do niniejszego serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie.
W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies” prosimy je kierować na adres berg.m@teatrMY.pl